• Ma - Za: 08:00 - 17:30
  • 0543-471590
  • 06-24451600
  • info@sjaakvanhuenen.nl

  Privacy

 • Privacy

  Autobedrijf Sjaak van Huenen, gevestigd aan Broekstraat 28, 7122LC Aalten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

  Persoonsgegevens die wij verwerken
  Autobedrijf Sjaak van Huenen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

  Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer
  • Gegevens van het geleverde voertuig

  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@sjaakvanhuenen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
  Autobedrijf Sjaak van Huenen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren
  • Autobedrijf Sjaak van Huenen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
  • Standaard websitestatistieken

  Geautomatiseerde besluitvorming
  Autobedrijf Sjaak van Huenen neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Autobedrijf Sjaak van Huenen) tussen zit. Autobedrijf Sjaak van Huenen gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

  Wij maken gebruik van Windows 10 computers met de meest recente versie van Windows 10.
  De computers zijn beveiligd met een wachtwoord en voorzien van G DATA Internetsecurity en
  Anti-malware software. Backups van de data worden bewaard op externe media en opgeslagen in
  een beveiligde kluis.

  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
  Autobedrijf Sjaak van Huenen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  • Categorie) persoonsgegevens > 7 jaar > Wettelijke termijn belastingdienst
  • Personalia > 15 jaar > Zolang ze klant zijn
  • Adres > 15 jaar > Zolang ze klant zijn
  • Enzovoort > 15 jaar > Zolang ze klant zijn

  Delen van persoonsgegevens met derden
  Autobedrijf Sjaak van Huenen verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Autobedrijf Sjaak van Huenen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
  De website www.sjaakvanhuenen.nl van Autobedrijf Sjaak van Huenen maakt gebruik van cookies i.v.m. standaard websitestatistieken.

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Autobedrijf Sjaak van Huenen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

  U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@sjaakvanhuenen.nl.

  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

  Autobedrijf Sjaak van Huenen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: Autoriteitpersoonsgegevens

  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
  Autobedrijf Sjaak van Huenen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@sjaakvanhuenen.nl. De website van www.sjaakvanhuenen.nl maakt gebruik van een beveiligde internetverbinding. Dit houdt in dat alle data welke wordt verstuurd vanaf de website www.sjaakvanhuenen.nl versleuteld wordt
  verstuurd naar de bezoeker van de website.

  Wijzigingen in dit privacybeleid
  Autobedrijf Sjaak van Huenen kan dit Privacybeleid periodiek bijwerken of anderszins aanpassen. We raden u derhalve aan om regelmatig te controleren of dit Privacybeleid is gewijzigd. In voorkomende gevallen kunnen we u via andere wegen op toepasselijke wijze in kennis stellen van aanpassingen of updates. Als u na een aanpassing van dit Privacybeleid de Service blijft gebruiken, verklaart u zich impliciet akkoord met de betreffende aanpassingen.

  Overige
  De auteur van deze website en www.sjaakvanhuenen.nl zijn onderhevig aan het Nederlands recht. Elke gebruiker van www.sjaakvanhuenen.nl die deze site of de auteur gerechtelijk wil vervolgen, zal dit in Nederland moeten doen.

  0543-47159006-24451600info@sjaakvanhuenen.nl